Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky


1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy v oblasti predaja tovaru za použitia komunikačných prostriedkov na diaľku. Sú záväzné pri predaji tovaru uvedeným spôsobom kupujúcemu.
1.2. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho ( zákazník). Vzhľadom k povahe predávaného tovaru môže v obchode nakupovať len osoba staršia ako 21 rokov. Zákazník berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov, požadovaných pre objednanie tovaru, alebo ich skreslením, sa vystavuje možnosti poškodenia dobrého mena predávajúceho, jeho uvedenie do omylu a prípadného možného trestného stíhania. 

2. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, ČAS PLNENIA
2.1. Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené vrátane DPH. 
2.2. Kúpna zmluva je uzavretá zaslaním potvrdenia objednávky
2.3. Jednotlivé objednávky sa uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho vytvorených vo virtuálnom obchode, prípadne telefonicky. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti: 
- identifikácia kupujúceho (možnú stálu registráciu a bez registrácie so zadaním základných  
identifikátorov), 
- množstvo požadovaných kusov produktu, 
- požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia 
- cenu 
2.4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške. 
2.5. Spôsoby platby: 
- Platba v hotovosti (dobierka) - kúpnu cenu zaplatíte na mieste nášmu pracovníkovi,
 prípadne vodičovi prepravnej spoločnosti. Tovar je zasielaný na dobierku,  
alebo vlastnou dopravnou službou. Cena objednaného tovaru sa nenavyšuje o poštovné a balné


3. DOPRAVNÉ A EXPEDIČNÉ PODMIENKY

3.1 V prípade osobného odberu tovaru, je potrebné dohodnúť si prevzatie tovaru telefonicky, mailom  najneskôr do troch pracovných dní od odoslania objednávky. Po tomto termíne je objednávka považovaná za neplatnú.

3.2. Objednaný tovar zasielame prepravnou službou, alebo vlastnou prepravnou službou. Vami objednaný tovar je doručený až do domu. Ak nebude zákazník zastihnutý, pokúsime sa o dodávku tovaru v náhradnom termíne, vypíše sa o tom oznámenie, prípadne sa so zákazníkom spojí telefonicky (ak je telefonický kontakt uvedený) a dohodnú sa na inom mieste, prípadne dni dodania tovaru. V prípade, ak nebude tovar dodaný v termíne, je doporučené obrátiť sa na našu firmu na www.pyrotechnikapanda.sk

3.3 Minimálna cena objednávky je stanovená na 20 EUR. Akceptované a realizované budú iba objednávky presahujúce túto sumu.

3.4. Bežná doba doručenia objednaného tovaru je 48 hodín od objednania. Pokiaľ nie je tovar na sklade a dodacia lehota by mohla byť dlhšia ako 48 hodín, bude na uvedenú skutočnosť zákazník písomne upozornený prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky

3.5. Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim prezrieť čo najskôr po prevzatí tovaru od predávajúceho, a v prípade odoslania tovaru, po jeho prevzatí od dopravcu na dohodnutom určenom mieste, pokiaľ čo najskôr. Kupujúci je povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu, ako náhle sa tovar dostane do jeho držby. V prípade doručovania tovaru kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru pred podpisom súpisky skontrolovať údaje uvedené na prepravnom liste. Pokiaľ údaje nesúhlasia so skutočnosťou, je porušený, alebo inak znehodnotený originálny obal (kartónový obal u balíkových zásielok), alebo originálna jedinečná páska, je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť na prepravnom liste dopravcu a napísať s ním zápis o škode, prípadne tovar odmietnuť ako celok. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný informovať ihneď predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať i celkový obsah zásielky podľa priloženej faktúry. Pokiaľ obsah zásielky neodpovedá údajom na faktúre, je príjemca povinný dané rozdiely uviesť na prepravnom liste a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Pokiaľ to dopravca odmietne, je kupujúci povinný dodávku odmietnuť ako celok. Podpisom súpisky dopravcovi kupujúci potvrdzuje prevzatie všetkých produktov, ktoré sú súčasťou dodávky tovaru.


4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 

5. REKLAMÁCIA
Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom v Slovenskej republike.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru prekontrolovať zásielku. Kontrolou sa rozumie zistenie neporušenosti obalu, mechanické, alebo iné poškodenie obalu zásielky, alebo tovaru a tiež úplnosť dodaného tovaru podľa dodacieho listu. V prípade škody vzniknutých prepravou má kupujúci právo zásielku neprevziať.
Na neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia, alebo neúplnosti tovaru uplatňované po prevzatí zásielky od dodávateľskej firmy nebude braný ohľad. Vzhľadom k charakteru dodávaného tovaru je možné uznať reklamáciu nefunkčného tovaru len v prípade chýbajúcej zápalnice (stopina, mikrozápalnica, knôt).
Vzhľadom k návodu na každom výrobku, je kupujúci povinný zlyhaný výrobok zlikvidovať postupom uvedeným v návode a nie je teda možné reklamovať použitý zlyhaný výrobok.
Pri reklamácii nefunkčného výrobku sa kupujúci dohodne s dodávateľom na spôsobe predania tohto výrobku. 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Pokiaľ sa tak rozhodne, musí bezodkladne a písomne oznámiť dodávateľovi dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu vopred dohodnutým spôsobom.
Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne, adresované firme Pyrotechnika Panda, Školská 1, 982 01 Tornaľa. Písomné odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, dátum nákupu a číslo bankového účtu zákazníka, prípadne adresu pre vrátenie finančnej hotovosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.